James Vincent McMorrow (4)

James Vincent McMorrow ©Francisco Pereira