James Vincent McMorrow (1)

James Vincent McMorrow ©Francisco Pereira